کره ماه، دانش، کره زمین، منظومه شمسی


maheKamel 1
حیاتی بودن وجود ماه برای کره زمین به زبان ساده در جریان پیدایش و شکل‌گیری منظومه خورشیدی، سیاره‌ای به‌نام “تـَیا” در مدار زمین قرار گرفت که پیشاپیش زمین حرکت می‌کرد و پنج یا شش بار از زمین کوچک‌تر بود. در آن دوران که هنوز حیات بر روی کره زمین پدید […]

ماه روزی از چشم زمینیان ناپدید خواهد شد