نظرسنجی، کانال یک، دموکراسی


go-vote
شبکه تلویزیونی‌ی کانال یک (Channel 1)، یک نظرسنجی در وبسایت خود گذاشته با عنوان: «کدام شخصیت، ویژگی بیشتری برای رهبری دارد؟» و سه نفر را مطرح کرده است: – رضا پهلوی – میرحسین موسوی – مریم رجوی این نظرسنجی می‌تواند یک میزان نسبی از خواست عمومی به دست دهد، به‌شرط آن‌که […]

«کدام شخصیت، ویژگی بیشتری برای رهبری دارد؟»