نرمش قهرمانانه


در یک مسابقه کشتی مابین امام چهاردهم و اصحاب غرب، امام چهاردهم با یک فن نرمش قهرمانانه که از قدیم آموخته بود جا خالی داد و توپ را در زمین غربیها انداخت

معجزه امام چهاردهم