عربستان ،، سعودی،کانال خلیجیه، صالح السعدون


TV_khalij
یک تاریخ‌دان اهل عربستان سعودی به نام صالح السعدون در برنامه مناظره تلویزیونی کانال خلیجیه گفته؛ ممنوعیت راننده‌گی برای زنها در عربستان سعودی از آن روست که اگر خودرو ایشان در بین دو شهر خراب شود ممکن است در جاده مورد تجاوز قرار گیرند. پروفسور تاریخ‌دان در مقابل به چالش […]

یک تاریخ‌دان سعودی: برای جلوگیری از تجاوز به زنها، آن‌ها ...