عاشورا،امام حسین، معاویه، یزید،اُرَینـَــب


به حیله همی زد معاویه بر کرسی قدرتش تکیـه چـون بختکـی مانده‌گار بر شوکتش بـه بیعــت نشـانیــد یزیـــد‌ابن مکـار را سپاه گران داد او را که پایان دهـد کـار را یکـی بـود سـردار در آن لشـگر بی‌کـران که هم‌ســر یکی داشـت زیبـــا و جـوان بـه بـانــو بشــد عاشــق دلبــاخـتـــه یـزیــدابـن […]

پیـش درآمـدی بـر عاشورا