شعر،ظریف،اوباما، ژنو 3،حامنه ای


بگفتا ظریفی که ای جان کری
بگفتا ظریفی به هم‌تای دل‌بند خویش پایِ تی لی فون از دل خسته ریش ریش کجایی تو ای بامرام ای جان کری زدم زنگ بارها نشنیدی مگر تو کری؟ معظم رهبرم نوشید تا ته جام زهر چرا کرده‌ای تو چنین با فریدون قهر؟ بگفتیم با یک بمب، یواس تواند به […]

بگفتا ظریفی که ای جان کری، زدم زنگ نشنیدی مگر ...