سِـپـنــدارمَـذگـان


SepandarMazgan
در ایـران باستـان گـرفتنــد ایـرانیان به روز عـشــق جـشـن عــاشـقــان سپنـدارمذگـان نهادنـد نامش که این بشد جشن پیروزی عشق بر آز و کین شمـردنـد روزهـای مـاه را بـه سـی اهـورا خواننـد روز یک تـا بـه سـی اهــورامــزدا بـود نــام روز نخسـت به دوم روز بهمن، اندیشه و تندرست نـهـادنـد نـامِ […]

سِـپـنــدارمَـذگـان