سبد کالا، 22 بهمن، ، تغییر در ایران


دیروز با یک پزشک نروژی آگاه به مسایل سیاسی جهان که گذشته ایران را هم می‌شناسد گفت‌گو می‌کردم. او برایم تعریف کرد: «به یک فعال حقوق بشر ایران گفتم؛ پشتیبانی از حقوق افراد و تغییر در ایران یک مسوولیت جمعی است و کلیه افراد یک ملت باید برای رسیدن به […]

یک پزشک نروژی: تغییر در ایران یک مسوولیت جمعی است