دولت روحانی، پلیس امنیت اخلاقی، برج میلاد


Surgical_Forceps
این رژیم به یک عمل جراحی نیازمند است   نیروهای ترقی‌خواه در ایران که در سال 88 حقوقش را با باتون، شکنجه، تجاوز، زندان و اعدام پایمال کردند دوباره نیرو گرفته و در قالب دولت روحانی ظاهر شده است، اما باید منتظر ماند و دید چه کاری می‌تواند پیش برد. […]

این رژیم به یک عمل جراحی نیاز دارد