خشونت


stop violence
طرح «جهان علیه خشونت و افراط‌گری» که رییس دولت جدید در جریان سخن‌رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نهاد داده بود – به گزارش خبرگزاری‌های ایران – در این مجمع به‌تصویب رسید. در سال 1998 نیز طرح پیش‌نهادی سید‌محمدخاتمی رییس جمهور وقت با عنوان «گفت و گوی تمدن‌ها» به‌تصویب […]

حسن روحانی و تصویب طرح وی در سازمان ملل